ร่วมบริจาคเงินทุนวันมหิดล (D11111)


แรกเริ่ม "วันมหิดล" พิธีวันมหิดลเริ่มโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2493 แล้ว ในวันที่ 24 กันยายน ปีเดียวกัน สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช และนักศึกษาพยาบาล โดยการนำของ นายบุญเริ่ม สิงหเนตร นายกสโมสร นักศึกษาแพทย์ และ น.ส.ชายัญ ปรักกะมะกุล หัวหน้านักศึกษาพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวตามถนนจักรพงษ์ หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา จากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลา แล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันท์ ทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาท ซึ่งประพันธ์โดย นายภูเก็ต วาจานนท์ หลังจากนั้น ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร และ ศ.นพ.เติม บุนนาค วางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
               ในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ภายในโรงพยาบาลศิริราช จะมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 250 หน่วยงาน มาร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านกันเป็นจำนวนมาก

ธงวันมหิดล
               เมื่อ พ.ศ.2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผอ.ร.พ.ศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่าย "ธงวันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทุกเศรษฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ ร.พ.ศิริราช ในปีแรก มีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราชได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล และเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยในครั้งแรกแบบธงเป็นรูปสามเหลี่ยม มีรูปพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกพิมพ์อยู่ตรงกลางผืนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน แต่พิมพ์เป็นรูปสีเขียวบนผ้าขาว ส่วนลักษณะธงเป็นผ้าต่วนสีขาว ประทับตราพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกสีเขียว พร้อมอักษรล้อมว่า "ที่ระลึกวันมหิดล 24 กันยายน – โรงพยาบาลศิริราช" โดยหลังจากได้ทำธงขึ้นในปีแรกนั้น มีผู้ให้การบริจาคมากถึง 69,758 บาท 45 สตางค์ (เงินบริจาคในวันที่ 24 กันยายนเพียงวันเดียว)
               ต่อมาใน พ.ศ.2509 เริ่มใช้สีธงตามวันในสัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน โดยในปีนั้นตรงกับวันเสาร์ จึงผลิตธงด้วยผ้าสักหลาดสีม่วงขึ้นเป็นครั้งแรก และใช้หลักการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาภายหลังยกเลิกการผลิตริบบิ้น และเปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติกเกอร์ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่าง ๆ ซึ่งมีภาพและข้อความเช่นเดียวกันขึ้นทดแทน รวมถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล ก็จัดเพิ่มวันออกหน่วยรับบริจาค เนื่องจากมีผู้บริจาคมากขึ้นเรื่อย ๆ ใน พ.ศ.2520 การออกรับบริจาคได้ผลดีเกินคาด มีธงไม่เพียงพอ "กลุ่มอาสามหาวิทยาลัย มหิดล" (ก่อตั้งเมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ด้วยชื่อเริ่มต้นว่า กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขตจึงอาสาทำธงให้ โดยระดมทำอยู่ 2 วัน 2 คืน จนมีธงพอจำหน่ายในวันที่ 23 กันยายน ในปีนั้น ปีต่อมาคณะกรรมการจำหน่ายธงวันมหิดลจึงมีมติให้จ้างกลุ่มอาสาฯ ทำธงแทนจ้างบริษัทเอกชน เพราะเล็งเห็นว่านักศึกษาทำได้ดีเทียบเท่ามืออาชีพ และยังเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา ธงที่ระลึกวันมหิดลที่กลุ่มอาสาฯ ควบคุมและจัดทำนั้น ผลิตจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 ผืนในทุก ๆ ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ผลิตไม่ต่ำกว่า 120,000 ผืน

เงินจาก "การบริจาค" ไปไหน ?
               เงินรายได้จากการรับบริจาคทั้งหมด จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช โดยมีคณะกรรมการจัดสรรเงินธงวันมหิดล เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชเป็นประธานจัดสรร ซึ่งใน พ.ศ.2558 เงินจากกระป๋องรับบริจาคได้ถูกนำไปจัดสรรซื้ออุปกรณ์การแพทย์มากมาย

ท่านสามารถแบ่งปันน้ำใจจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยของ รพ.ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช โดยบริจาคดังนี้
1.โอนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคาร

สาขา

เลขบัญชี

ธ.ไทยพาณิชย์ ศิริราช 016-2-51252-9
ธ.ไทยพาณิชย์(กระแส) ศิริราช 016-3-00049-4
ธ.กรุงไทย ปิ่นเกล้า 031-0-04905-9
ธ.กรุงเทพ ศิริราช 901-7-00988-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา อรุณอมรินทร์ 157-1-08108-3
ธ.ทหารไทย ศิริราช 085-2-08995-2
ธ.ออมสิน ศิริราช 020-02404205-1
2.ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช  10702
3.เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ
4.บริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay
ด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
ด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น. 
  วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B 
  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น. 
  • กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิริาชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
  • ศิรราชมูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฏหมายกำหนด
  • โปรดเก็บใบเสร็จ ต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หากเป็น บริษัท, ร้านค้าไม่สามารถขอพระราชทานเครื่องราช ฯ ได้)
ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104
E-mail:donate_siriraj@hotmail.com  Fax: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687