ร่วมบริจาคทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)


เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ และค่าพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ท่านสามารถแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช โดยบริจาคดังนี้
1.โอนผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
ธนาคาร

สาขา

เลขบัญชี

ธ.ไทยพาณิชย์ ศิริราช 016-2-51252-9
ธ.ไทยพาณิชย์(กระแส) ศิริราช 016-3-00049-4
ธ.กรุงไทย ปิ่นเกล้า 031-0-04905-9
ธ.กรุงเทพ ศิริราช 901-7-00988-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา อรุณอมรินทร์ 157-1-08108-3
ธ.ทหารไทย ศิริราช 085-2-08995-2
ธ.ออมสิน ศิริราช 020-02404205-1
2.ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช  10702
3.เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ
4.บริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay
ด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
ด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น. 
  วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B 
  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น. 
  • กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิริาชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
  • ศิรราชมูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฏหมายกำหนด
  • โปรดเก็บใบเสร็จ ต้นฉบับ เพื่อประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หากเป็น บริษัท, ร้านค้าไม่สามารถขอพระราชทานเครื่องราช ฯ ได้)
ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02-419-7658-60 ต่อ 101-104
E-mail:donate_siriraj@hotmail.com  Fax: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687