ร่วมบริจาคกองทุนพัฒนาการวิจัย


1. วัตถุประสงค์กองทุน
               ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบาย สนับสนุนโครงการวิจัยให้อาจารย์ นักวิจัย (สายวิชาการ) บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรม พัฒนาและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านวิจัย สร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และของชาติและการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
               เมื่อ พ.ศ.2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผอ.ร.พ.ศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่าย "ธงวันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทุกเศรษฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ ร.พ.ศิริราช ในปีแรก มีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราชได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล และเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยในครั้งแรกแบบธงเป็นรูปสามเหลี่ยม มีรูปพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกพิมพ์อยู่ตรงกลางผืนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน แต่พิมพ์เป็นรูปสีเขียวบนผ้าขาว ส่วนลักษณะธงเป็นผ้าต่วนสีขาว ประทับตราพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกสีเขียว พร้อมอักษรล้อมว่า "ที่ระลึกวันมหิดล 24 กันยายน – โรงพยาบาลศิริราช" โดยหลังจากได้ทำธงขึ้นในปีแรกนั้น มีผู้ให้การบริจาคมากถึง 69,758 บาท 45 สตางค์ (เงินบริจาคในวันที่ 24 กันยายนเพียงวันเดียว)

2. ประเภททุน

ประเภทที่

ความหมาย

งบประมาณ

1

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นักศึกษาปริญญาโท-เอก แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ของคณะฯ ที่มีอาจารย์/นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและ
เป็นผู้กำกับดูแลการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร นักศึกษาปริญญาโท-เอก แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์ ไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ

นศ. ป.เอก 100,000 บาท/โครงการ

2

ทุนสนับสนุนโครงการการวิจัยทั่วไปตาม area of research excellence ของอาจารย์/นักวิจัย ให้มีศักยภาพสามารถเริ่มต้นทำการวิจัย เพื่อการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อได้

200,000 บาท/โครงการ

3

ทุนสนับสนุนโครงการการวิจัยทั่วไปตามข้อ 2 ของอาจารย์/นักวิจัย เพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในเรื่องที่คณะฯ สนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

500,000 บาท/โครงการ

4

สำหรับการวิจัยมุ่งเป้า ชุดโครงการวิจัย เครือข่ายวิจัย โครงการวิจัยร่วมทุน ตามนโยบายคณะฯ

ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท/โครงการ

5

ทุนวิจัยร่วมลงทุน

คณะฯ สนับสนุนเงินสมทบไม่เกิน 50% ของวงเงินงบประมาณการวิจัย
ทั้งโครงการที่คณะฯ มีส่วนในการเจรจา
ทำความตกลงร่วมทุนวิจัย เชิงวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

6

ทุนพัฒนาการบริหารจัดการวิจัยเป็นเลิศ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี

7

ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อการบริการ และสร้างต้นแบบนวัตกรรมอย่างเป็นเลิศ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท/โครงการ

8

ทุนสนันสนุนอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสู่มหาวิทยาลัยวิจัย : Talent Management

ทุนสนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาท/ปี  ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี


1
รายนามผู้บริจาค
2
ยืนยันข้อมูลการบริจาค
3
ชำระเงิน
4
ผลการบริจาค
บาท

รายนามผู้บริจาค