ร่วมบริจาคกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
              พระพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมทบกองทุน "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากจนอนาถา ในโรงพยาบาลศิริราช"
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700