ร่วมบริจาคทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
               เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ และค่าพาหนะรับ-ส่ง ผู้ป่วย
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700