Siriraj AD - จัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
ตัวอย่าง p@ssw0rd ความยาวตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว และต้องมีทั้งตัวใหญ่, ตัวเล็ก, ตัวเลข, อักขระพิเศษ (เช่น [!@#$%^&*()_+=\[{]};./?,- เป็นต้น)