ศิริราชรักษภิบาล

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โควิด19
(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

เงินบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)

เงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บริจาคเพื่อการศึกษาและยินยอมให้ส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร (e-Donation)
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อน 2 เท่า

(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา

เงินบริจาคสมทบทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา โรงพยาบาลศิริราช

บริจาคเพื่อการศึกษาและยินยอมให้ส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากร (e-Donation)
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อน 2 เท่า

(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เงินบริจาคสมทบทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช
(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)"

กองทุนพัฒนาการวิจัย

เงินบริจาคสมทบทุนพัฒนาการวิจัย เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การศึกษาและการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)"

ทุนธงวันมหิดล

เงินบริจาคสมทบ “ทุนธงวันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคผ่าน e-Donation ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565)

ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคผ่าน e-Donation ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2565)