ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16) เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทุนพัฒนาการวิจัย เงินทุนวันมหิดล (D11111)
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เงินบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)
เงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร
การเรียน การสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-donation : ผู้บริจาคจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
**ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้บริจาคเท่านั้น
เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
เงินบริจาคสมทบทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา โรงพยาบาลศิริราช
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เงินบริจาคสมทบทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช
กองทุนพัฒนาการวิจัย
เงินบริจาคสมทบทุนพัฒนาการวิจัย เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การศึกษาและการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-donation : ผู้บริจาคจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
**ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้บริจาคเท่านั้น
เงินทุนวันมหิดล (D11111)
เงินบริจาคสมทบ “ทุนวันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะ
มีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)
หน้าที่
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
จำนวนผู้เยี่ยมชม 273407