ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16) เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทุนพัฒนาการวิจัย เงินทุนวันมหิดล (D11111)
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)
เงินบริจาคสมทบ"กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา" เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
เงินบริจาคสมทบ"ทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา" เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เงินบริจาคสมทบ "ทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" เพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช
กองทุนพัฒนาการวิจัย
เงินบริจาคสมทบ"ทุนพัฒนาการวิจัย" เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การศึกษาและการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินทุนวันมหิดล (D11111)
เงินบริจาคสมทบ"ทุนวันมหิดล" เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช
หน้าที่
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
1204