ทำดีได้ ด้วยปลายนิ้ว
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16) เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทุนพัฒนาการวิจัย เงินทุนวันมหิดล (D11111)
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เงินบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า)
กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)
เงินบริจาคสมทบ"กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา"
เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า)
เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา
เงินบริจาคสมทบทุน “ทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา”
เพื่อสนับสนุนทางการศึกษา
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า)
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เงินบริจาคสมทบ "ทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์"
เพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)
กองทุนพัฒนาการวิจัย
เงินบริจาคสมทบ"ทุนพัฒนาการวิจัย" เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การศึกษาและการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า)
เงินทุนวันมหิดล (D11111)
เงินบริจาคสมทบ “ทุนวันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะ
มีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)
ทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ (D004000)
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)
หน้าที่
Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
จำนวนผู้เยี่ยมชม 155503