ศิริราชรักษภิบาล

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โควิด19

ทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา

เงินบริจาคสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund 16)

เงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-donation : ผู้บริจาคจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด **ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้บริจาคเท่านั้น

เงินทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา

เงินบริจาคสมทบทุนพระมรดกสมเด็จพระราชบิดา โรงพยาบาลศิริราช

กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เงินบริจาคสมทบทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช

กองทุนพัฒนาการวิจัย

เงินบริจาคสมทบทุนพัฒนาการวิจัย เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การศึกษาและการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
E-donation : ผู้บริจาคจะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน เพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 1 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด **ใบเสร็จรับเงินจะออกในนามของผู้บริจาคเท่านั้น

ทุนธงวันมหิดล

เงินบริจาคสมทบ “ทุนธงวันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะ
มีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลศิริราช
(สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 เท่า)