ร่วมบริจาคกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


พระพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมทบกองทุน "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือ พระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยยากจนอนาถา ในโรงพยาบาลศิริราช"

1
รายนามผู้บริจาค
2
ยืนยันข้อมูลการบริจาค
3
ชำระเงิน
4
ผลการบริจาค
บาท

รายนามผู้บริจาค